miércoles, 27 de mayo de 2015

"100% genuine, original, straight from the manufacturer"
ES

¿Estáis pensando comprar un bolso caro? 
 Chanel o Prada?
Si lo estás pensando seriamente, 
comprar productor los llamados de gama alta, 
asegurate que no compras falsificaciones.El precio demasiado bajo
Si el precio de la legendaria Chanel 2.55 es de 200 euros o menos
es lo más que seguro que se trata de una falsificación.
 Los precios de bolsos de Chanel son a partir de 1.000 euros.
Antes de comprar, verifica siempre la cantidad de producto real en boutiques.
Mira también en puntos de venta de bolsos de Chanel,
debido a que el bolso original con cualquier
fallo  no va a salir para su venta.


Costuras defectuosas
Desde fuera parece perfecto? Echa un vistazo a lo que está pasando en el interior.
Mira las costuras y los bolsillos. Si el producto tiene (aunque) más mínima
deficiencias en estas áreas, que probablemente se trata de una falsificación.
En el caso de muchos productos hay patrones especiales de los puntos de sutura,
que dan testimonio de la autenticidad de la mercancía.
Puedes comprobarlo en la web de la marca.Número de serie
Aunque los creadores de falsificaciones cada vez mejores copian el arte maestra
de originales y hologramas ya os he mencionado,
Los números de serie son todavía muy fiable para diagnosticar el original.

Marcas como
Dolce Gabbana
o
Louis Vuitton

disponible en su pagina web
 donde se puede comprobar 
la autenticidad del número de la serie
ubicada en el producto comprado.


Directamente desde el fabricante
100% auténtico, original, directamente desde el fabricante
- La publicidad del producto debería despertar sospechas.
 Cuantos más términos en las ventas ofrecen la más probable
que el producto no es genuino.
Mayormente son los trucos publicitarios baratos,
 para resaltar la autenticidad del producto.
Recuerda, sin embargo, que producto de lujo verdadero
no requiere este tipo de publicidad.


Planujecie zakup drogiej torebki? A może odkładacie fundusze, 
by pocieszyć swoje ego ubraniem z najnowszej kolekcji Chanel czy Prady? 
Jeśli poważnie zastanawiacie się nad kupnem towarów 
tzw. wyższej półki, sprawdźcie, czy nie kupujecie podróbki.


Niska cena

Jeśli cena legendarnej chanelki 2.55 wynosi 200 euro lub mniej 
jest to bardziej niż pewne, że masz do czynienia z podróbką.
 Ceny za oryginalną torebkę Chanel zaczynają się od 1000 euro. 
Przed zakupem zawsze sprawdź, ile kosztuje prawdziwy produkt w butikach. 
Nie szukaj także torebki Chanel  w outletach, 
ponieważ oryginalne torebki z jakąkolwiek 
wadą nie są dopuszczane do sprzedaży.

Wadliwe szwy

Z zewnątrz wygląda idealnie? Sprawdź, co się dzieje w środku
Spójrz na szwy i kieszenie. Jeśli produkt ma nawet najmniejsze 
mankamenty w tych obszarach, prawdopodobnie masz do czynienia z podróbką. 
W przypadku wielu produktów istnieją specjalne wzory szwów
które świadczą o autentyczności towaru. 
Można je sprawdzić na stronie internetowej marki.


Numer seryjny

Mimo że twórcy podróbek coraz lepiej opanowują kopiowanie 
oryginałów i wspomnianych już hologramów, 
numery seryjne wciąż pozostają niezawodnym sposobem na rozpoznanie oryginału. 

Takie marki jak 
Dolce & Gabbana 
czy 
Louis Vuitton 

udostępniają na swoich stronach wyszukiwarkę,
 gdzie można sprawdzić autentyczność numeru seryjnego 
umieszczonego na zakupionym produkcie.


Prosto od producenta

100% prawdziwa, oryginalna, prosto od producenta 
taka reklama produktu powinna wzbudzić podejrzenia.
 Im więcej takich określeń w ofercie sprzedaży tym większe prawdopodobieństwo, 
że produkt wcale nie jest oryginalny. 
Przeważnie to tanie chwyty reklamowe,
 mające na celu podkreślenie autentyczności produktu. 
Pamiętaj jednak, że prawdziwy luksusowy produkt nie potrzebuje takiej reklamy.
ENG


Are you planning to buy an expensive handbag? 
 Chanel or Prada?
If you are seriously thinking of buying goods
the so-called. high-end, see if you do not buy fakes.


Low price
If the price of legendary chanel 2.55 is 200 euros or less
it is more than certain that you are dealing with a fake.
 Prices for original Chanel bag starting at 1,000 euros.
Before buying, always check how much real product in boutiques.
Do not look also at outlets Chanel handbags,
because the original bag with any
disadvantage of not being released for sale.


Defective seams
From the outside it looks perfect? Check out what's going on inside.
Look at the seams and pockets. If the product is even the slightest
shortcomings in these areas, probably you are dealing with a fake.
In the case of many products there are special patterns of stitches,
which testify to the authenticity of the goods.
You can check them out on the website of the brand.


Serial number
Although the creators of fakes getting better master copy
originals and holograms already mentioned,
Serial numbers are still reliable way to diagnose the original.

Brands such as
Dolce & Gabbana
or
Louis Vuitton

available on their web browser
 where you can check the authenticity of the serial number
located on the purchased product.Straight from the manufacturer
100% genuine, original, straight from the manufacturer
- The advertising of the product should arouse suspicion.
 The more terms in the sales offer the more likely
that the product is not genuine.
Mostly it's cheap advertising tricks,
 to highlight the authenticity of the product.

Remember, however, that 
true luxury product does not require such advertising.


HAVE AN INSPIRING DAY!
muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved


miércoles, 20 de mayo de 2015

RULES OF HAPINESS


ES

-Búscate la vida, y ten tu dinero para los caprichos que quieras, 
aunque sean pequeños

- Una mujer que olvida su feminidad, su delicadeza, su manera de actuar en femenino,
 lo está perdiendo todo

-Sin buenas maneras no puedes funcionar en la vida, 
no puedes triunfar en sociedad, jamás

-El día que la vida no te haga ilusión, estás muerto

-Si dices cosas políticamente incorrectas, pues las dices, 
pero es lo que tú piensas y si no, que no te pregunten

-La imagen es fundamental en esta sociedad audiovisual

-El atractivo personal es una cuestión que se puede trabajar. 
No forma parte de la belleza, sino del espíritu, del alma de la persona,
 de la simpatía, de saber relativizar las cosas…

-La clase es un cierto aire que posee una persona, 
algo que no tiene nada que ver con la belleza ni con lo que lleva puesto,
 pero que sí está estrechamente relacionado con la eleganciaPL

- znajdź własny sposób na życie, i zawsze miej  pieniądze na własne kaprysy
 nawet jeśli są małe

- Kobieta, która zapomina o swojej kobiecości, jej delikatność, 
jej kobiecy sposób zachowania,
   traci wszystko

- Bez dobrych manier nie może funkcjonować w życiu,
bez nich nie odniesiesz sukcesu w społeczeństwie

- kiedy tracisz w życiu nadzieję i marzenia,
umierasz

- Jeśli mówisz rzeczy niepoprawne politycznie, trudno,
ale to musi być to co myślisz, 
a jeśli nie komuś to nie odpowiada, to niech nie pytają

-Twój image jest kluczowy w tym świecie audiowizualnym

-atrakcyjność osobista jest rzeczą, nad którą można pracować.
Nie jest częścią piękna, ale serca, duszy osoby,
  sympatii, wiedzy, relatywizacji rzeczy ...

-klasa to to co każda persona może nabyć,
coś, co nie ma nic wspólnego z pięknem lub tym co nosisz,

  ale to jest ściśle związana z elegancją

ENG

- control your life and have your money to the whims you want,
however small

- A woman who forgets her femininity, her gentleness, her feminine way of acting,
  it is losing everything

Without good ways you can not function in life,
You can not succeed in society, never

'The day that life does not make you dream, you're dead

If you say things politically incorrect, as the say,
but what you think and if not, you do not ask

-The Image is crucial in this audiovisual company

-Staff Attraction is an issue that can be worked.
No part of beauty, but of the spirit, the soul of the person,
  of sympathy, knowing relativize things ...

-The Class is an air that a person possesses,
something that has nothing to do with beauty or with what you wear,
  but that it is closely related to the eleganceHAVE AN INSPIRING DAY!
muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved

lunes, 18 de mayo de 2015

CARMEN LOMANA - MY INSPIRATION , MY HERO


PL

Carmen Lomana 
Moja inspiracja i wzór kobiety wart naśladowania
Nie tylko dlatego, że tam gdzie teraz jest kosztowało łzy i cierpienie
dla mnie to 100% kobieta.
Dama , inteligentna , elegancka
kobieta sukcesu , stylowa i bardzo niezależna.

Wielu Hiszpanów, chyba z czystej zazdrości o
jej ogromną fortunę i klasę
nazywana "damulką"

Kiedy przestudiowałam jej biografię zaczęłam ją szanować jeszcze bardziej
Dla mnie to nie tylko kobieta sukcesu
lecz także kobieta mimo, że w młodości straciła dziecko PODNIOSŁA SIĘ
parę lat temu straciła męża PODNIOSŁA SIĘ

Jak sama mówi
 " odebrano mi okazję na posiadanie rodziny,
mam wszystko, ale to co ważne nie kupię za żadne pieniądze"

W moich oczach to kobieta, którą warto naśladować
Silna, niezależna i wierząca we własne siły.
Idzie przez życie nie oglądając się wstecz
z głową wysoko podniesioną
dzień po dniu na przód

Panie i Panowie
CARMEN LOMANAES

Carmen Lomana
Mi inspiración y un modelo de mujer para seguir 
No sólo porque está donde está, esto le costó las lágrimas y el sufrimiento
para mí es una mujer 11.
Dama, inteligente, elegante
mujer de exitos, con estilo y muy independiente.

Muchos españoles, probablemente por la pura envidia
su enorme fortuna y clase
la llaman "una pija"

Cuando estudié su biografía la valore aún más
Para mí, esto no es sólo una mujer de éxito
sino también una mujer a pesar de que perdió el niño en su juventud SE LEVANTÓ
hace unos años perdió a su esposo SE LEVANTÓ

Como ella misma dice,
  "Perdí la oportunidad de tener una familia,
Lo tengo todo, pero lo que es importante no lo puedo comprar por ningun dinero (...)
me hubiera encantado tener por lo menos 5 hijos, pero el Diós no me lo dio, pero me dio un marido maravilloso perotambien me lo quitó pero no me gusta quejarme"

"SOY UNA LUCHADORA, LA VIDA NO PODRA CONMIGO"

" ser feliz es una questión de voluntad de querer serlo"


En mis ojos esta mujer es mi heroe
 Fuerte, independiente y cree en sus propias fuerzas.
Ella va por la vida sin mirar atrás
con la cabeza bien alta
día tras día adelante

Damas y caballeros,
CARMEN LOMANA


ENG

Carmen Lomana
My inspiration and a model better example 
Not just because it's there where it is now costing the tears and suffering
for me she is 100% woman.
Lady, intelligent, elegant
succes woman, stylish and very independent.

Many Spanis, probably out of pure jealousy
her huge fortune and class
they called her "posh"

When I studied her biography I begun respect she even more
For me, this is not only a woman of success
but also the woman even though she lost the child in his youth stood up
a few years ago she lost her husband got up

As she says,
  "I received the opportunity to have a family,
I have everything, but what is important I can`t buy for any money "

In my eyes this woman I should emulate
A strong, independent and believing in their own strength.
He goes through life without looking back
with his head held high
day after day on the front

Ladies and Gentlemen,
CARMEN LOMANAAMAZING WOMAN 

Gracias por ser como eres
si algun dia nos encontramos en Madrid te las dare encantada en persona
GRACIAS!


***


HAVE AN INSPIRING DAY!
muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved