jueves, 1 de octubre de 2015

GOLD IN EGYPT




PL

Historia wydobycia sięga czasów faraonów . 
W starożytnym Egipcie były ogromne złoża złota na pustyni 
a długość kopalni złota pod ziemią sięgała 800 kilometrów
Wiele pól zasymilowano i eksploatowano przez tysiące lat .
 Dzięki temu bogactwa wyrobów ze złota a zwłaszcza biżuterii w starożytnym 
Egipcie osiągnęły wysoki rozwój . 
Dowodem na to są słynne wykopaliska archeologów . 


Starożytni Egipcjanie wierzyli, że biżuteria chroni przed złem , 
złym okiem i innymi kłopotami . 
Bardzo częste były rożne talizmany i amulety ze złota . 
Tradycyjnie ozdoby zostały wykonane w postaci bóstw, w które ludzie wierzyli . 
Większość z nich stanowiły święte żuki ( skarabeusze ) , węże, ptaki , żaby, żyrafy, i konie . Starożytni rzemieślnicy słynęli z tworzenia biżuterii 
na wzór roślin i kwiatów : winogron,  stokrotek i chabrów.


W biżuterii osadzano kamienie szlachetne takie jak: 
malachit , karneol , lapis lazuli , 
kryształ górski i kolorowe szkło .
 Złota biżuteria była noszona przez mężczyzn i kobiet w każdym wieku i statusu społecznego
 Egipscy jubilerzy doskonalili swoje umiejętności przez wieki  
a niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła . 


Wiele dzieł sztuki przetrwało . 
Nowocześni mistrzowie pielęgnują tradycje starając się odtworzyć 
piękne wzornictwo sprzed wieków. 
Zakłady jubilerskie i sklepy znajdują się w całym kraju .
 Szczególnie intensywny handel prowadzony jest w kurortach . 
W Hurghadzie ulice są zatłoczone przez sklepy jubilerskie i pracownie. 


Każdy znajdzie tu coś dla siebie . 
Szeroka gama produktów ze wszystkich metali szlachetnych i pół- szlachetnych, kamieni - piękne pierścionki , kolczyki, naszyjniki , wisiorki , bransoletki, broszki.
 Srebro i złoto są najbardziej popularne. 
Najpopularniejsze kamienie , które są używane to: 
turkus , ametysty i szmaragdy
Nowocześni jubilerzy starają się wykonywać swoją pracę z jasnych, unikatowych kamieni i wykonywać je w ducha starożytnego Egiptu.
 Produkty są zdominowane głownie przez kolor 
turkusowy, zielony, niebieski i biały
Na opalonych ciałach wyglądają szczególnie pięknie .  


Przy wyborze biżuterii w Egipcie , zalecam następujące : 
Egipski stop złota z rożnych metali , głownie srebra ( 750 ) 
Diamenty , szmaragdy i szafiry są importowane produkty , choć sprzedawca będzie zapewniać , że są to lokalne kamienie . 
Gram złota jest wart około 10 zł - 15 dolarów , srebrny w 3-4 razy tańsze . 


Rynek biżuterii ma drugie dno - wielki rynek podróbek niskiej jakości biżuterii . 
Kupuj w sprawdzonych sklepach a nie od sprzedawców na ławkach na ulicy. 
Jak wiesz , większość egipskich sklepów nie ma metki na towary. 
Ceny są uzależnione od dostawcy. 
Nie wahaj się targować




 Egipska biżuteria jest elegancka i wyjątkowa , 
to piękno, 
którego nie można znaleźć w żadnym innym kraju na świecie . 
Piękne dzieła mistrzów zachwycą cię na wiele lat
 i przypomną o cudownych wakacjach na wybrzeżu Morza Czerwonego . 

Miłych zakupów!


ES


Egipto - una de las minas de oro más grandes del mundo.
La historia de las citas de minería empezó ya en los tiempos de faraones.
En el antiguo Egipto eran enormes yacimientos de oro en el desierto
y la longitud de las minas de oro subterráneas alcanzó 800 kilometros.
Muchos de los campos asimilados y explotados desde hace miles de años.
 Gracias a la gran cantidad de oro y en especial de la joyería en la antiguo
Egipto alcanzó un alto desarrollo.
La prueba de ello son las famosas excavaciones arqueológicas.




Los antiguos egipcios creían que la joyería protege  del mal ojo de la suerte ,
Muy frecuentes eran varios talismanes y amuletos de oro.
Tradicionalmente, estas decoraciones se producen en forma de deidades en la que ellos creían.
La mayoría de ellos eran escarabajos sagrados (escarabajos), serpientes, aves, ranas, jirafas y caballos. Los antiguos artesanos eran famosos por la elaboración de joyas
sobre el patrón de plantas y flores: las uvas, las margaritas y acianos.


En las joyas se encuentra piedras preciosas tales como:
malaquita, lapislázuli cornalina, lapislázuli,
cristal y vidrio de color.
 Joyas de oro fueron usados por hombres y mujeres de todas las edades y estado en la sociedad 
 Joyeros egipcios mejoraron sus habilidades a través de las edades
y algunos de ellos son verdaderas obras de arte.



Muchas obras de arte han sobrevivido.
Maestros modernos aprecian la tradición de tratar de reproducir
hermoso diseño se remonta siglos.
Joyeros y tiendas se encuentran en todo el país.
 Particularmente intenso comercio se lleva a cabo en las estaciones.
En Hurghada, las calles están llenas de tiendas de joyería y talleres.


Todo el mundo encontrará algo para sí mismos.
Una amplia gama de productos de todas las piedras preciosas y semi-preciosas - hermosos anillos, pendientes, collares, colgantes, pulseras, broches.
 La plata y el oro son los más populares.
La mayoría de las piedras que se utilizan son:
turquesas, amatistas y esmeraldas.
Joyeros modernos están tratando de hacer su trabajo con, piedras únicas brillantes y ejecutarlos en el espíritu del antiguo Egipto.
 Los productos están dominadas principalmente por el color
turquesa, verde, azul y blanco.
Quedan preciosas specialmente  hermosas en la piel bronceada.


Al elegir la joyería en Egipto, recomiendo lo siguiente:
Aleación de oro egipcia de diferentes metales, principalmente de plata (750)
Diamantes, esmeraldas y zafiros se importan productos, a pesar de que el vendedor se asegurará de que se trata de piedras locales.
Gramo de oro es un valor aproximado de  $ 15 plata en 3-4 veces más barato.



Mercado de la joyería tiene otro lado - un enorme mercado para la joyería de la falsificación de baja calidad.
Comprar los mejores almacenes en lugar de a los vendedores en los bancos de la calle.
Como usted sabe, la mayoría de las tiendas egipcias no tienen etiquetas de precios en bienes.
Los precios dependen del proveedor.
No dudes en regatear.





 Joyería egipcia es elegante y única.
Su belleza,
que no se puede encontrar en cualquier otro país del mundo.
Hermosas obras de los maestros te encantaran durante muchos años
y os recordaran de las vacaciones maravillosos en la costa del Mar Rojo.


Disfrutad de las compras!


ENG

Egypt - one of the largest gold mines in the world.
The history of mining dating back to the pharaohs.
In ancient Egypt were huge deposits of gold in the desert
and the length of underground gold mines reached 800 km.
Many of the fields assimilated and exploited for thousands of years.
 Thanks to the wealth of gold and especially jewelry in ancient
Egypt reached a high development.
Proof of this are the famous archaeological excavations.




The ancient Egyptians believed that jewelry protects against evil,
the evil eye and other problems.
Very common were various talismans and amulets of gold.
Traditionally, these decorations are produced in the form of deities in which they believed.
Most of them were sacred beetles (scarabs), snakes, birds, frogs, giraffes and horses. The ancient craftsmen were famous for jewelry making
on the pattern of plants and flowers: grapes, daisies and cornflowers.


In the jewelry deposited precious stones such as:
malachite, carnelian, lapis lazuli,
crystal and colored glass.
 Gold jewelry was worn by men and women of all ages and social status
 Egyptian jewelers improved their skills through the ages
and some of them are real masterpieces.


Many works of art have survived.
Modern Masters cherish the tradition of trying to reproduce
beautiful design dating back centuries.
Jewelers and shops are located throughout the country.
 Particularly intense trade is conducted in resorts.
In Hurghada, the streets are crowded by jewelry shops and workshops.


Everyone will find something for themselves.
A wide range of products from all precious and semi-precious stones - beautiful rings, earrings, necklaces, pendants, bracelets, brooches.
 Silver and gold are the most popular.
Most stones that are used are:
turquoise, amethysts and emeralds.
Modern jewelers are trying to do their job with bright, unique stones and execute them in the spirit of ancient Egypt.
 The products are mainly dominated by color
turquoise, green, blue and white.
On tanned bodies look especially beautiful.



When choosing jewelry in Egypt, I recommend the following:
Egyptian gold alloy of different metals, mainly silver (750)
Diamonds, emeralds and sapphires are imported products, even though the vendor will ensure that these are local stones.
Gram of gold is worth about 10 zł - $ 15 silver in 3-4 times cheaper.


Jewelry market has another side - a huge market for low-quality counterfeit jewelry.
Buy the best stores rather than from vendors on the benches on the street.
As you know, most Egyptian stores do not have price tags on goods.
The prices depend on the supplier.
Do not hesitate to haggle.





 Egyptian jewelry is elegant and unique.
This beauty,
which can not be found in any other country in the world.
Beautiful works of the masters will delight you for many years
 and I remind you of the wonderful holiday on the Red Sea coast.


Have a nice shopping!





 
HAVE AN INSPIRING DAY!



muchos besos y abrazos 







~TheGrisGirl~





















&























©TheGrisGirl. All Rights Reserved

12 comentarios:

 1. ja strasznie nie lubię u siebie złota i noszę tylko srebro ale o innych mi się o dziwo bardzo podoba :)

  ResponderEliminar
 2. The jewelry is gorgeous and I love the Egyptian inspiration.
  Amalia
  xo

  ResponderEliminar
 3. Egipt również nas zawsze fascynował :) Jego motywy są przepiękne i niepowtarzalne :)

  ResponderEliminar
 4. Wow so many amazing pieces of jewelry were made in Egypt. It is so fascinating and they really like beautiful works of art!

  Rebecca
  http://www.winnipegstyle.ca/Blog/default.cfm

  ResponderEliminar
 5. Wow qué interesante leer tu post! De verdad esa joyería es hermosa <3

  ResponderEliminar
 6. Złotą biżuterię polubiłam całkiem niedawno i z pewnością gdybym wybierała się do Egiptu to właśnie ja bym przywiozła :)

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)