viernes, 12 de diciembre de 2014

CHRISTMAS TREE IT`S MAGIC & SIMBOLIC


PL
Wielkie i całkiem malutkie, jodły, świerki, i sosny – nikt z nas 
nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez choinki. 
W okresie przedświątecznym iglaste drzewka otaczają nas na każdym kroku. 
Skąd u nas zwyczaj ubierania choinki? 
Jaka jest historia tej najpopularniejszej 
bożonarodzeniowej dekoracji?

ES
Grande y bastante pequeña, abetos, piceas y pino - ninguno de nosotros 
puede no imaginar la Navidad sin un árbol de Navidad. 
En el período previo a los árboles de coníferas Navidad nos rodean a cada paso.
 ¿Dónde nació nuestro hábito de adornar el árbol de Navidad? 
¿Cuál es la historia de los más populares de la decoración de Navidad?

ENG
Big and quite tiny, fir, spruce, and pine - none of us can`t imagine Christmas 
without a Christmas tree. In the period before Christmas conifer trees 
surround us at every step. 
Where did our habit of dressing the Christmas tree? 
What is the history of the most popular Christmas decoration?PL
W starożytnym Rzymie mieszkańcy podczas obrzędów, by udobruchać boga urodzaju, ozdabiali drzewa liściaste bluszczem i laurem. Celtowie z kolei upodobali sobie jemiołę. Egipcjanie świętując najkrótszy dzień w roku – przesilenie zimowe, znosili zielone liście palm daktylowych do swoich domów jako symbol „triumfu życia nad śmiercią”. Dla druidów żywe gałązki ostrokrzewu oznaczały wieczne życie, a w mitologii nordyckiej symbolizowały odrodzenie boga światła i piękna – Baldera. Choinki, głównie świerki i jodły pojawiły się znacznie później. Misjonarze często odwoływali się do pogańskich symboli i obrzędów, niejako adaptując je dla potrzeb nowej religii, a obchody chrześcijańskich świąt łączono z tradycjami pogańskimi.

ES
En la antigua Roma, los residentes durante las ceremonias para apaciguar al dios de la fertilidad, los árboles estaban adornados con hiedra y laurel. Los celtas, a su vez, se encariñó con el muérdago. Los egipcios celebran el día más corto del año - el solsticio de invierno, soportado hojas verdes de palmeras datileras a sus hogares como símbolo de "el triunfo de la vida sobre la muerte." Para druidas vivir ramitas de acebo vida eterna significaba, y simbolizaba el renacimiento de la mitología nórdica el dios de la luz y la belleza - Balder. Árboles de Navidad, la mayoría de picea y abetos aparecieron mucho más tarde. Los misioneros a menudo recurrieron a los símbolos y rituales paganos, como si su adaptación a las necesidades de la nueva religión, y la celebración cristiana de la Navidad se mezclaron con las tradiciones paganas.

ENG
In ancient Rome, the residents during ceremonies to appease the god of fertility, deciduous trees adorned with ivy and laurel. The Celts, in turn, took a liking to the mistletoe. Egyptians celebrate the shortest day of the year - the winter solstice, endured green leaves of date palms to their homes as a symbol of "the triumph of life over death." For druids live sprigs of holly meant eternal life, and symbolized the rebirth of Norse mythology the god of light and beauty - Balder. Christmas trees, mostly spruce and fir trees appeared much later. Missionaries often appealed to the pagan symbols and rituals, as if adapting them to the needs of the new religion, and the Christian celebration of Christmas was mixed with pagan traditions.PL
Jednak prawdziwą popularność choinka zyskała dzięki świętemu Bonifacemu, mnichowi, który w VIII wieku nawracał pogan żyjących na terenie dzisiejszych środkowych i wschodnich Niemiec. Jak głosi legenda św. Bonifacy nawracając pogańskie ludy ściął potężny dąb, który dla Germanów był drzewem świętym. Upadający dąb zniszczył wszystkie rosnące wokół niego drzewa za wyjątkiem małej jodełki. – Widzicie, ta mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chrystusa – miał powiedzieć w trakcie kazania misjonarz. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo. Trudno jest ustalić ten fakt, bo w każdej religii choinka była symbolem czegoś innego i brak jest jednoznacznych potwierdzeń z historii. 

ES
Sin embargo, el verdadero árbol ha ganado popularidad gracias a San Bonifacio, el monje, que en el siglo VIII fue convirtiendo paganos que viven en el centro y el este de Alemania de hoy. Como la leyenda de San Bonifacio conversión de las naciones a reducir el poderoso roble, lo que para los alemanes era el árbol sagrado. Roble caída destruyó todos los árboles que crecen a su alrededor a excepción de una pequeña espina. - Verás, esta pequeña espiga es más poderosa que el roble. Y siempre es verde, como el Dios eterno nos da la vida eterna. Deja que te recuerda a Cristo - que tenía que decir durante el sermón misionero. ¿Era realmente - no se sabe. Es difícil establecer este hecho, ya que en cada árbol religión era un símbolo de otra cosa, y no hay confirmación clara de la historia

ENG
However, the real tree has gained popularity thanks to St. Boniface, the monk, who in the eighth century was converting pagans living in today's central and eastern Germany.
As the legend of St. Boniface converting the nations cut down the mighty oak, which for the Germans was the sacred tree. Falling oak destroyed all trees growing around it except for a small herringbone. - You see, this little herringbone is more powerful than your oak. And it is always green, as the eternal God is giving us eternal life. Let it remind you of Christ - he had to say during the missionary sermon. Was it really - is not known. It is difficult to establish this fact, because in every religion tree was a symbol of something else, and no clear confirmation of the story.
PL
Początkowo choinkę przystrajano ozdobami naturalnymi: jabłuszkami, pierniczkami, orzechami, zabawkami ze słomy ipapieru. Ich dobór nie był przypadkowy, gdyż miały zapewnić rodzinie pomyślność w nadchodzącym roku. Każda z ozdób pojawiająca się na choince miała swoje znaczenie. Jabłuszka nawiązywały do rajskiego owocu. Dzwoneczki miały symbolizować dobre nowiny, a postaci aniołków – bożą opiekę. Łańcuchy miały przypominać o zniewoleniu ludzi grzechem, ale wierzono także, że cementują więzi rodzinne. Oczywiście najważniejsza była gwiazda betlejemska, która zaczęła pojawiać się na szczycie drzewka dopiero pod koniec XIX wieku. Jej zadaniem była pomoc zbłądzonym wędrowcom, by szczęśliwie wrócili do domu. Oprócz tego na drzewku pojawiały się pierniczki, piórka, wydmuszki, słoma i wiele innych rzeczy, a strojeniem choinki zajmowały się dziewczęta. 

ES
Inicialmente adornos de Navidad eran las decoraciones naturales: manzanitas, pierniczkami, frutos secos, juguetes, adornos de papel y de paja. Su selección no fue aleatoria, porque la familia tenía que garantizar la prosperidad en el próximo año. Cada uno de los adornos del árbol de Navidad parecia tener su significado. Mnazanita una fruta del paraíso . Las campanas fueron para simbolizar la buena noticia, y la forma de ángeles - el cuidado de Dios. Cadenas tienen que recordar a la gente acerca de la esclavitud del pecado, pero también significaba el cemento de los lazos familiares. Por supuesto, la más importante fue la estrella de Belén, que comenzó a aparecer en la parte superior del árbol hasta el final del siglo XIX. Su tarea era ayudar a los excursionistas perdidos para regresar con éxito a casa. Además, el árbol parecía pan de jengibre, plumas, cáscaras de huevo, paja y muchas otras cosas, y puesta a punto del árbol de Navidad era trabajilllo de las niñas.

ENG
Initially Christmas ornaments decked natural: apples, cookies, nuts, toys, straw . Their selection was not random, because the family had to ensure prosperity in the coming year. Each of the ornaments on the Christmas tree that appears to have its meaning. Referred to the paradise apples fruit. Bells were to symbolize the good news, and the form of angels - God's care. Chains have to remind people about the enslavement of sin, but also believed that cement the family ties. Of course, the most important was the star of Bethlehem, which began to appear at the top of the tree until the end of the nineteenth century. Its task was to help lost hikers to successfully return home. In addition, the tree appeared gingerbread, feathers, egg shells, straw and many other things, and tuning Christmas tree dealt with girls.PL
Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia bez przystrojonego drzewka. Pomimo tego, iż tradycja ubierania choinki znacznie ewoluowała, to w trakcie przyozdabiania drzewka nadal powracamy do bajkowego świata Bożego Narodzenia, który pamiętamy z dzieciństwa.

ES
Hoy, probablemente nadie no se puede imaginar la Navidad sin un árbol adornado. 
Aunque la tradición de hacerlo ha evolucionadobastante, en el curso de 
los árboles que adornaban nuestros antepasados, todavía es como un viaje al fabuloso mundo de la Navidad, 
que recordamos de la infancia.

ENG
Probably no one today can`t imagine Christmas without adorned tree. 
Although the tradition of dressing the Christmas tree significantly evolved 
in the course of decorating trees still come back to the fabulous world of Christmas, 
we remember from childhood.HAVE AN INSPIRING DAY !


muchos besos y abrazos 


~TheGrisGirl~
©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

9 comentarios:

 1. swietny post cudowne choinki ja niestety nie mam miejsca na takie piekne i wielkie jak ze zdjeci musze zadowolic sie mniejsza :)
  http://zielonoma.blogspot.it/2014/12/swieczka-air-wick-black-edition.html

  ResponderEliminar
 2. Hello: Fabulous Christmas pics. Very inspiring. Keep in touch

  ResponderEliminar
 3. fajny post fajne zdjencia jak zawsze

  - http://laninatosia.blogspot.co.uk/

  ResponderEliminar
 4. Very nice trees, The last 4 are very nice :p

  ResponderEliminar
 5. piękne choinki! uwielbiam oglądać te w Almi Decor, ale moja jest taka ... tradycyjna :)

  http://lamodalena.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 6. Piękne klimatyczne zdjęcia - zapachniało świętami...
  Ciekawie opisałaś tradycje świąteczne. Miłej niedzieli.

  ResponderEliminar
 7. Gorgeous photos! What an interesting post. Thanks for all this history about something we just take for granted each year!
  http://www.sweetwordsprettypictures.com

  ResponderEliminar
 8. Lovely post! It was very interesting to read about how Christmas trees began! I think it is interesting how people used food to decorate their tree. Wouldn't the food get stale or bad after awhile?
  Olivia | Her Name Was Celebration.com

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)