jueves, 3 de abril de 2014

My India DreamPL Kiedyś już pisałam jak bardzo kocham Indie, dzisiaj chcę wyjaśnić dlaczego i przedstawić wam sporo ciekawostek o tym kraju, kraju gdzie fantazja spotyka się z rzeczywistością, a kontrasty wydają się nie mieć granic.

ES Hace tiempo dije cuanto amo India, hoy quiero explicaros por que y presentaros muchas cosas nuevas para algunos sobre ese pais, pais donde la fantasia se junta con la realidad y los contrastes parecen ser infinitos.

ENG Once I have written how much I love India, today I want to explain why and to introduce you a lot of interesting facts about this country, the country where fantasy meets reality and contrasts seem to not have limits.


PL Kropka na czole „kumkum„, „bindiya” lub „puttu”
W przeszłości kolor czerwony nosiły kobiety, zamężne ale nie wdowy.Dzisiaj kolor zależy od koloru ubrania danej kobiety i nie ma on już tego znaczenia, które posiadał w przeszłości. „Kumkum” zaczęło być elementem ozdobnym również dla młodych dziewcząt jak również i dla wdów.

ES El punto en la frente "kumkum" , "binduya" o "puttu"
En el pasado el color rojo llevaban mujeres casadas pero nunca viudas. Hoy el color depende del conjunto que llevan mujeres y ya no tiene ningun significado como anterioramente.

ENG The dot on the forehead "kumkum", "Bindiya" or "puttu" 
In the past, red color worn by women, married but not widow. Today the color depends of the color of the women`s clothes, and it hasn`t got tha same meaning, which had in the past. "Kumkum" started to be a decorative element also for young girls as well, and for widows.

ES La ropa tradicional depende de la coloristica y estilo depende de la region por elejmplo por los cambios de la  clima. Las mas frecuentes son telas fabricadas, mujeres llevan sari y los hombres llevan                              lunga.                         ENG Traditional Indian dress varies in terms of color and style depending on the region, which are the cause of climate change. Most clothing is usually draped fabrics such as sari for women and dhoti or lungi for men 

PL Tradycyjny indyjski strój różni się pod względem kolorystyki i stylu w zależności od regionu, czego przyczyną są między innymi zmiany klimatyczne. Popularne ubrania to zazwyczaj drapowane tkaniny, takie jak sari w przypadku kobiet i dhoti lub lungi w przypadku mężczyzn. 


PL Większość Hindusów jest wegetarianami więc przeważa kuchnia bezmięsna. Dominuje w niej przede wszystkim ryż, gotowany na około 30 różnych sposobów, poza tym fasola, soczewica i groch. 

 ENG Most Hindus are vegetarians so prevalent meatless cuisine. It is dominated by mainly rice, boiled for about 30 different ways, except that beans, lentils and peas.

ES La mayoria de hindu son vegetarianos, entonces dominan los platos sin carne. Se dome sobre todo el arroz, cocido en mas que 30 maneras, ademas judias, lentejas, garbanzos

PL Będąc w Indiach trzeba koniecznie spróbować miejscowych „słodkości” . – cukierki Mithaj, czy kulki robione ze słodkiego sera zwane rasgule i przepyszną słodką chałwę.

ENG While in India, you need to try the local "sweetness". - Mith candy or beads made ​​with sweet cheese called rasgule and delicious sweet halva.

ES Viajando por India tienes que probar dulces regionales - caramelos Mithaj o bolitas hechas de queso dulce llamadas rasgule y riquisima oho  PL Święte krowy
Krowy w Indiach można spotkać wszędzie. Wśród 330 milionów bóstw, świętych zwierząt, roślin i kamieni, krowy zajmują poczesne miejsce. Ich kult zaczął się około 3 tys. lat temu.Ponieważ krowa jest święta dla Hindusów z wszystkich czterech kast, spożywanie wołowiny (krowy czy byka) byłoby tu widziane jak swoisty rodzaj kanibalizmu. Stary tekst hinduski głosi, że „Ktokolwiek zabije krowę lub pozwoli innemu z ludzi
to uczynić, niech gnije w piekle przez tyle lat, ile włosów zwierzę to dokładnie posiadało…” W ten sposób zabicie krowy stało się dla Hindusa zbrodnią nie do odpokutowania

ENG Holy cow 
Cows in India can be found everywhere. Among the 330 million deities, saints, animals, plants and stones, cows occupy a prominent place. Their cult began around 3 thousand. years ago.Because cow is holy for Hindus of all four castes, the consumption of beef (cow or bull) would be seen here as a kind of cannibalism. Old Hindu text says that "Whoever kills a cow or allow another human 
to do this, let him rot in hell for as many years as animal hair exactly had ... "In this way, killing cows became for Indian crime beyond redemption

ES Sagradas vacas
En India las vacas  estan por todas partes. Entre 330 milliones de dioses, santos, animales, plantas y piedras las vacas ocupan tambien su sitio. Su culto empezo hace 3000 anos. Como las vacas son sagradas para todas de las 4 castas, comera las vacas o toros se ve como el acto de cannibalismo. El antiguo texto hindu dice " quien mata la vaca o permite hacerlo a otro va a estar en infierno tantos ańos que esa vaca tiene pelos" En este modo marat a una vaca para una persona seria un castigo interno.


PL
TRADYCJE:
Prawa ręka do jedzenia , lewa do higieny osobistej
Lewą się nie witamy, lewą nie podajemy pieniędzy i nie dotykamy nikogo.
Wodę pije się bez dotykania naczynia ustami
W gościnie nie wchodzimy do kuchni , nie zbliżamy się do paleniska, a posiłek nakłada nam gospodarz.
Kupując zawsze się targujemy to dobry obyczaj .
Kobieta w Indiach najpierw podporządkowana jest rodzicom, którzy wybierają jej męża a potem matce męża.
Przed wejściem do meczetu, świątyni ale też prywatnego domu trzeba pamiętać o zdjęciu obuwia.
Hindusi żyją na godziny , wszystko w ich życiu musi mieć ustaloną porę
Czas dzieli się na właściwy i niewskazany , czyli takim w którym nie wykonuje się określonych czynności. Jeśli trafi się wyjście „w niewłaściwy czas” wcześniej wystawia się przed dom na przykład chusteczkę do nosa . jako znak, że już „się wyszło”.
„Uczucia” lepiej zostawić w domu – publiczne całowanie, obejmowanie się jest źle widziane w Indiach. Nie należy także przesadzać ze zbyt odkrytym strojem.
Jak Indie to i Bollywood – indyjski przemysł filmowy
Podróżując po Indiach nie dajcie się naciągnąć . Indie to biedny kraj, kiedy ktoś oferuje pomoc, zaprowadzenie do sklepu czy hotelu na pewno zapłacicie więcej, bo opłacicie jego prowizję z własnej kieszeni.
Nie odwiedzajcie Jammu czy Kaszmiru, Kullu Valley i Biharu – jest tam niebezpiecznie i zdarzają się porwania !
Uwaga na poczęstunki od obcych – mogą być zatrute.
Należy pilnować bagażu , pieniędzy i paszportu. Kradzież to rzecz powszednia.
Służby mundurowe nie zawsze okazują się nimi być, w Indiach nie brak „przebierańców”.ENG 
TRADITIONS :

Right hand to eat , left for personal hygiene
The left is not welcome , the left do not give money and do not touch anyone.
The water is drunk without touching the vessel 
The hospitality did not go into the kitchen, do not approach the hearth , and the meal requires us to host.
Bargain buying is always a good habit .
First woman in India is subordinated to parents who choose her husband and then her husband's mother .
Before entering the mosque, the temple but also a personal home have to remember the picture of shoes.
Indians living on the hour, everything in their lives must have a fixed time
Time is divided into appropriate and deprecated , or such which does not perform a certain action. If you will be out " in the wrong time " earlier issues before the house such as a handkerchief . as a sign that he " came out " .
" Feelings " are better left at home - public kissing, hugging one is frowned upon in India. Also, do not overdo it with too outdoor attire .
As India is and Bollywood - the Indian film industry
Traveling in India do not let that stretch . India is a poor country , when someone offers to help , bringing everyone to the shop or hotel certainly pay more because opłacicie his commission from his own pocket .
No and visit Jammu and Kashmir , Kullu Valley and Bihar - it is dangerous and there happen to kidnap !
Beware of treats from strangers - they can be poisoned.
Be careful baggage , money and passport. Theft -by-day thing .
Uniformed services do not always turn out to be them , India is not the lack of " masquerade " .


ES
TRADICIONES:
La mano derecha para comer , la mano izwuierda para higiene 
La izquierda no saludes a nadie, ni le des el dinero y ni toques a nadie.
El agua se bebe sin tocar el vaso con la boca 
Visitando a alquien no entres a la cocina, no te acerquesa la chimenea , y la comida pone el dueno de la casa.
Compra Ganga es siempre un buen hábito.
Primera mujer en la India está subordinada a los padres que eligen a su marido y luego la madre de su marido.
Antes de entrar en la mezquita , el templo , sino también un hogar personal tienen que quitar  los zapatos.
Indios que viven en la hora, todo en sus vidas debe tener un tiempo fijo
El tiempo se divide en una determinada acción apropiada y en desuso , o tales que no realiza . Si vas a estar fuera "en el momento equivocado " cuestiones previas antes de la casa, como un pañuelo. como una señal de que "sali " .
" Sentimientos " es mejor dejar en casa - el beso público , abrazo está mal visto en la India. Además, no te excedas con el traje en la calle.
A medida que India es y Bollywood - la industria del cine indio
Viajando en la India no dejes que te enganen . India es un país pobre , cuando alguien le ofrece ayuda , con lo que todo el mundo a la tienda o en el hotel , sin duda pagar más porque opłacicie su comisión de su propio bolsillo .
No y visites Jammu y Cachemira , Kullu Valley y Bihar - es peligroso y pasan secuestros !
Ten cuidado con los dulces de extraños - que pueden ser envenenados .
Ten cuidado con el equipaje , el dinero y el pasaporte . Roban a día .
Servicios uniformados no siempre resultan ser ellos, la India no hay falta de " mascarada " .PL Motywami wplecionymi w tradycyjny indyjski ślub są słodycze, jajka i pieniądze. Mają one symbolizować odpowiednio słodkie życie, płodność i dobrobyt. Hinduski ślub zawiera zwyczajowe rytuały odpędzające złe duchy. Po ślubie ojciec pana młodego albo brata posypują płatkami kwiatów nowożeńców, a następnie obchodzą wokół nich trzy razy, trzymając nad ich głowami kokos. Tradycyjna indyjska panna młoda nosi w dniu ślubu różowe i czerwone sari, strojąc się w taka ilość biżuterii, jak to tylko możliwe. Barwienie henną, tradycyjna forma sztuki hinduskiej, jest nadal praktykowane przez panny młode w Indiach.

ENG Motifs woven in a traditional Indian wedding are sweets, eggs and money. They symbolize respectively the sweet life, fertility and prosperity. Hindu wedding includes customary rituals of warding off evil spirits. After the wedding, the groom's father or brother sprinkle flower petals Suite, and then celebrate around them three times, holding over their heads coconut. Traditional Indian bride wears on her wedding day pink and red sari, she decked herself in such a quantity of jewelry as possible. Staining henna, a traditional Indian art form, is still practiced by brides in India.

ES Motivos tejidas en una boda tradicional de la India son los dulces, huevos y dinero. Ellos simbolizan respectivamente, la vida dulce, fertilidad y prosperidad. Boda hindú incluye rituales consuetudinarios de alejar los malos espíritus. Después de la boda, el padre de novio o hermano espolvorea pétalos de flores Suite, y luego celebran su alrededor tres veces, sosteniendo sobre sus cabezas el coco. Novia hindu tradicionalmente lleva en su día de boda el sari rosa y rojo, se adornaba en tal cantidad de joyas como sea posible. La tinción de henna, una forma tradicional de arte de la India, todavía se practica por las novias en la India.pants#NONAME  heels#MYPROJECT  blouse#PIMKIE  ring#MYPROJECT  scarf#NONAME earrings#INDIABAZAR shoes#MARYPAZphotos by : 
WKRÓTCE . . APROXIMADAMENTE . . COMMING SOON . .
muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©Jose Francisco Nogueras. All Rights Reserved.
163 comentarios:

 1. Ines, moja kochana!! Wygladasz przeslicznie w tym "kumkum" czy "bindiva" bardzo Ci to pasuje, do Twojej egzotycznej urody, stroj rowniez szalenie uroczy i typowo indyjski. Bardzo, bardzo mi sie podobasz w tym ubranku i "kumkum". Dziekuje Ci tez pieknie za wspaniala podroz do Indii, czytajac czulam sie tak, jakbym tam byla z Toba!!. Pozdrawiam serdecznie z Niemiec:):)
  I zapraszam dzis wieczor na nowy post:

  www.elisabeth-brzeski.blogspot.com

  ResponderEliminar
 2. wow piekne zdjecia ,swietny pomysl na stylizacje wzorowana na kulturze indyjskiej :* pieknie wygladasz :*
  http://zielonoma.blogspot.it/

  ResponderEliminar
 3. ohhh..look such amazing!

  ResponderEliminar
 4. Most of the thing you mentioned here I understand
  as we got Indian and Hindi staying in Malaysia too
  I know about the henna, holy cow, wedding ceremony, sari & dhoti
  but I'm not sure about: "Time is divided into appropriate and deprecated , or such which does not perform a certain action. If you will be out " in the wrong time " earlier issues before the house such as a handkerchief . as a sign that he " came out " that you written
  can you let me know by visiting back my blog?
  MY-Emily

  ResponderEliminar
 5. Hola preciosa que guapa estás con esos colores y ese estilo tan bonito!! Me ha gustadno conocer tantas cosas sobre India y su cultura...realmente son muchas las curiodidades, no sabía que la pintura en la frente ya podía hacerse de muchos colores... un artículo muy intresante... Un beso

  http://melange-boutique.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 6. Pasuje Ci taka stylizacja, masz urodę znakomicie współgarjącą z tymi intensywnymi kolorami.
  I znów cudne miejsca, zdjęcia pełne słońca i uroku !

  ResponderEliminar
 7. There are some really nice materials in India. Nice post
  xoxoxo

  ResponderEliminar
 8. Heey hun great post,I love it,feel free to visit my blog and my new post

  http://shopaholicbyilda.blogspot.com/2014/04/mickey-chanel-sheinside-and-romwe.html

  ResponderEliminar
 9. beautiful !
  xo

  http://devsnochaos.blogspot.fr/

  ResponderEliminar
 10. Cool like the images you look beautiful.
  http://tifi11.blogspot.com

  ResponderEliminar
 11. So many things i didn't know about India! Amazing pictures!
  xoxo

  ResponderEliminar
 12. Qué guapa! pues fíjate con lo que me gusta viajar que la India no está en mis prioridades :(
  Te sigo desde ya por google friend! pásate por el blog a ver qué te parece y follow back? :) www.kelataconea.com
  Besitos, Kela

  ResponderEliminar
 13. Impressive post and outfit! ;) Lovely make up too!
  http://fashionmusingsdiary.blogspot.fr

  ResponderEliminar
 14. przepiękna jesteś! Bardzo ciekawie jest z tego co opisujesz :)

  http://normalnienienormalne16.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 15. Świetne zdjęcia! Bardzo chciałabym zwiedzić Indie, strasznie mnie ciekawią :)

  ResponderEliminar
 16. Thank you for sharing! Love India's fashion style ans jewelry pieces, also your eye makeup looks amazing with your light eyes(:
  www.fashionphases.com xoxo

  ResponderEliminar
 17. What a beautiful look
  Love your shoes also
  xoxo

  www.welovefur.com

  ResponderEliminar
 18. I would love to visit India one day.
  The whole culture is so interesting. :)

  dearmisscoco.blogspot.de

  ResponderEliminar
 19. Me ha encantado el post Inés!
  El pantalón y la camiseta son maravillosos, y todo lo que nos has contado sobre la India es genial.
  Muchas gracias por tu comentario,
  por cierto eres polaca? tu blog me sale en polaco!!!
  Un mua grande ♥
  http://redvelvetbyvictoria.blogspot.com

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. jajaja muchas gracias guapetona!!! si soy polaca pero vivo en Espana :)
   un beso enorme y espero verte por aqui mas frecuentemente! mua!

   Eliminar
 20. Que cultura maravillosa e interesante la de India ,Lo de que las vacas son sagradas y la mayoria son vegetarianos ya lo sabía ,las fotos son hermosas y tu relato hermoso !!! besos
  Gracias por tu visita
  http://nohayedadparalamoda.blogspot.com

  ResponderEliminar
 21. you look beautiful (:


  xxx Anna
  JOIN THE Yukojewelry GIVEAWAY!!
  A Tale of Two Shoes

  ResponderEliminar
 22. Bardzo ciekawy post.
  Nigdy nie interesowałam się Indami, ale bardzo fajnie mi się czytało ;)

  MÓJ BLOG:)

  ResponderEliminar
 23. Beautiful country! Reading these line makes me wanna visit it even more ;) xo

  http://stylesensemoments.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 24. Me ha encantado este post! No sabía mucha de esas cosas... lo de las manos!! Y que el estilo de la ropa depende de cada región me parece algo muy original! Muy bonito blog, te sigo, Ines! ♥

  Lottie | Little Once Upon a Time

  ResponderEliminar
 25. Very nice pictures and post, you look lovely.
  Dusana :-)

  www.letnedni.com

  ResponderEliminar
 26. Świetne legginsy i top ! Wyglądasz niesamowicie w tym zestawie ! Kolorowo niczym prawdziwa Hinduska :-) Mnie się też marzy podróż do Indii i myślę, że kiedyś zrealizuje to :-)

  Pozdrawiam :-)

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. dziękuję, nie rezygnuj nigdy ze swoich marzeń, życzę spełnienia wszystkich kochana

   Eliminar
 27. Beautiful look and stunning photos!

  Lauren,
  http://www.atouchofsoutherngrace.com/

  ResponderEliminar
 28. ślicznie, bardzo podobają mi się zdjęcia i ich klimat :)

  ResponderEliminar
 29. Wielu rzeczy się dowiedziałam. Bardzo miło się czytało, czekam na więcej.
  No i muszę Ci powiedzieć, że jesteś śliczna! Cudowne zdjęcia <3
  www.ajnidju.blogspot.com

  ResponderEliminar
 30. Such an amazing photoshoot! You look gorgerous sweetie! <3

  ❤ ✿ VISIT MY BLOG ✿ ❤
  Rinako

  ResponderEliminar
 31. Uwielbiam ryż!! OO i na tyle sposobów można go gotować ;P?? super ;D

  ResponderEliminar
 32. Ty to jesteś niesamowita, po prostu kobieta Kameleon, patrzę na Ciebie i podziwiam :) piękna <3

  ResponderEliminar
 33. Hi dear!! I really enjoy your blog, its SO COOL!!
  Your style is so perfect :)
  Come to see my new post: THE SPACE BETWEEN
  http://www.peaceinmyshoes.com

  ResponderEliminar
 34. Hi dear!! I really enjoy your blog, its SO COOL!!
  Your style is so perfect :)
  Come to see my new post: THE SPACE BETWEEN
  http://www.peaceinmyshoes.com

  ResponderEliminar
 35. Hola! un post muy bien hecho, preciosas imágenes y tu muy guapa.

  ResponderEliminar
 36. Te zdjęcia wyjątkowo mi się podobały :) świetne, wyglądasz pięknie :) pasuje do Ciebie ten klimat, te kolory! Miło mi się czytało te wszystkie ciekawostki :)

  ResponderEliminar
 37. You know I like you right?
  Kisses
  www.supongoestilo.blogspot.nl

  ResponderEliminar
 38. Me ha encantado la entrada, no sólo por la estética, sino porque tengo pendiente un viaje a ese país.
  gracias!
  Besos

  ResponderEliminar
 39. great style,you are so beautiful
  keep intouch
  kisses

  ResponderEliminar
 40. You look so beautiful in this ethnic inspired outfit. I appreciate your comment hun...Have a great Friday!

  ResponderEliminar
 41. Gorgeous! I love your style and those foods look so yummy! Thanks for sharing
  Keep in touch

  www.zanesaria.com

  ResponderEliminar
 42. Oh my......amazing post with super duper gorgeous pix.......you look like a princess......xoxoxo.....^_^

  ResponderEliminar
 43. Wspaniale wyglądasz!!!!:) Bardzo dobry post!!,świetnie przybliżyłaś Indie...!:)
  Pozdrowienia!!! :)
  _______________________________
  www.stylowo40.blogspot.com

  ResponderEliminar
 44. Beautiful post!
  Almudena de Finem Estatis
  http://stylelovely.com/finemestatis

  ResponderEliminar
 45. You are amazing, it is so nice style for you!
  Kiss
  Aurélie
  http://www.lespetitesbullesdemavie.blogspot.com
  Don't forgot to follow me on FB and IG:
  https://www.facebook.com/pages/Les-Petites-Bulles-de-ma-Vie/239500666128176
  http://instagram.com/aurelieasmounette

  ResponderEliminar
 46. AMAZING! I haven't got words to define the post.
  www.yournegativity.blogspot.com.es
  Marta

  ResponderEliminar
 47. you look amazing I love this post and the pants is nice!

  ResponderEliminar
 48. Wyglądasz rewelacyjnie! Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć czytając Twojego bloga! Ja tutaj zostaję i obserwuję ♥ pozdrawiam http://knownaswildcat.blogspot.com/

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. oh! ślicznie dziękuję i bardzo się cieszę, że Cię zainteresował mój blog! miłego weekendu kochana! :*

   Eliminar
 49. Un Post genial.
  Gracias por el comentario y feliz fin de semana:)

  http://www.radianteyfabulosablog.com/

  ResponderEliminar
 50. La comida que rica tiene que estar!!besos

  ResponderEliminar
 51. ¡Me ha encantado el post! ¡gracias por enseñarnos tantas cosas sobre esta cultura tan tradicional y atractiva, te ves muy bella! :)

  http://petiteadalid.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 52. Menuda clases nos acabas de dar amor, un post fantástico y si que quiero que nos seguamos que te parece si nos seguimos los Instangran y asi estamos mas al día de nuestro post???
  http://fashionstyle247.blogspot.com.es/ BESITOS

  ResponderEliminar
 53. Marzę o podróży do Indii :) Ślicznie wyglądasz na zdjęciach, pasuje ci taki styl :)

  ResponderEliminar
 54. dear, you are beautiful! :) yes I 'd like to follow each other.
  so i'm following you on GFC and G+, please follow me back!

  J'aime les feuilles rouges

  xoxo Marta

  ResponderEliminar
 55. You know you are very pretty and you have beautiful eyes!! Loved everything about this post! Be it your makeup or you article. Well, honestly saying I couldn't even imagine that you know India and its culture so well!! And your look reflects your words!! I agree with all the things you have said about color red! :)

  Hugs and kisses
  Charu
  http://www.myglossyaffair.com

  ResponderEliminar
 56. AMAZING LOOK
  Great toooop <3
  And your pics are so great <3

  ResponderEliminar
 57. Very nice Inspirations

  FOLLOW MY BLOG / Maybe we can follow each other!!!
  http://rimanerenellamemoria.blogspot.de

  ResponderEliminar
 58. Great look. I'm Indian, so this is all familiar. I couldn't read the words (since i didn't understand), but I love the images. Very beautiful.
  Bright and Shiny

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. ohhh really you are from india?! great!!!!!!! welcome to my blog , I love your country! <333

   Eliminar
 59. Ciekawy post :) Można się dużo dowiedzieć o kulturze indyjskiej, zwłaszcza że napisałaś tak, że łatwo to zapamiętać :)
  Świetnie wyglądasz :)

  ResponderEliminar
 60. Loving this… outstanding sense of style!
  kisses from Miami,
  Borka
  www.chicfashionworld.com

  ResponderEliminar
 61. Pięknie Ci w czerwonym! :)


  Pozdrawiam i dziękuję za miłe słowa u mnie,
  www.IWASJA.blogspot.com
  Zachęcam do wpadania częściej, a może nawet obserwacji :)

  ResponderEliminar
 62. First of all I have to tell you, you are stunning! I loved this post, the pictures are awesome, and I've learned some new things I didn't know about India. Btw, I'm a big fan of Indian cuisine :)
  Very well done !! Enjoy the weekend beautiful :)

  xxLyriel
  myBiScoto

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. thank you my dear! i hope you like it! i`m so happy that i could tell you something new about india :)
   thank you so much!!!
   have a great weekend sweetiest girl! :*

   Eliminar
 63. i am very much impressed and so happy to see your love for India... wonderful blog dear
  and you dam pretty.. Next time if you visit India, do let me know i will take you more new places and show you different cities, will be your guide sweets..
  keep in touch sweets

  http://glamforgood.blogspot.in/

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. oooh thank you so much dear, you are soooo sweet!! thank you <3 I say the same if you would to visit Spain :* <3

   Eliminar
 64. great look ! xx
  www.ambifashion.com

  ResponderEliminar
 65. Wspaniale wyglądasz na tych zdjęciach :) Opisy bardzo interesujące, tak trzymać :)

  ResponderEliminar
 66. Unas fotos preciosas! Gracias por tu comentario! Besos rojos por doquier!

  ResponderEliminar
 67. Gorgeous! Following you on GFC! Have a great weekend!

  Fashionbyladym.blogspot.com

  ResponderEliminar
 68. Me ha encantado saber más cosas sobre la India! ^_^

  ResponderEliminar
 69. You're so beautiful ! The pics are gorgeous

  Bisous !
  Sofia
  http://nuagedemoutons.blogspot.fr/

  ResponderEliminar
 70. zainspirowałaś mnie tym państwem :)

  ResponderEliminar
 71. Lovely post :). Would you like to follow each other? Just let me know, xx

  http://tous-les-saints.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 72. love your eye make up!!
  http://fetish-tokyo.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 73. swietne zdjncia , swietny blog jak ty to robisz + http://andziablogangelika.blogspot.co.uk/

  ResponderEliminar
 74. wow,everythink about this post is amazing!love your blog!you are so pretty!!
  i am your new follower on gfc,blogloving and facebook,would you like to follow me back?
  http://shoppingtherapy153.blogspot.gr/

  ResponderEliminar
 75. Pomimo, iż interesuję się Indiami to dowiedzialam się bardzo ciekawych rzeczy :)
  Niestety Bollywood to jedyne bogate miejsce tego kraj :c Zawsze mi z tego powodu smutno, bo uważam to za piękny i bogaty w niematerialne rzeczy kraj <3

  :*

  ResponderEliminar
 76. Gracias por enseñarnos cosas de este país. Es precioso el conjunto que llevas lleno de colorido. Estás muy guapa. Te sigo,
  un besito
  www.miversiondelamoda.blogspot.com

  ResponderEliminar
 77. ¡Hola preciosa!
  Que post más estupendo, sino fuera por ti ahora no sabria tantas cosas sobre la cultura india!
  No conocía mucho sobre esta cultura, pero ahora me has despertado el interes y tengo un poco el gusanillo de viajar ahy! Supongo que algun dia sera, aún hay mucho por delante...
  El look que llevas te favorece muchisimo, este color me encanta, y el tipo de estampado aún más!
  Esta camiseta con flecos rojos da un toque muy bohemio que me gusta bastante, además estas fotos que llevas este adorno dorado en la frente son lo más :)
  De verdad que me ha gustado un montón este post, te felicito, sigue así Ines, despertando el interes de todos aquellos que te seguimos y leemos cada uno de tus posts!

  Un beso enorme guapa, espero que te vaya bien el finde y disfrutalo mucho, un besito hacia mi amiga fashionç! :)

  <3

  ResponderEliminar
 78. What a lovely post! You are a natural. This IS your look.

  ResponderEliminar
 79. Que bonito post ! me ha encantado conocer un poquito más de cerca vuestra cultura.


  Besos  http://www.thetrendysurfer.com/

  ResponderEliminar
 80. I love your post:)!!!<3
  Your blog is amazing:)!!
  Xoxo Melle

  http://melle-loves-fashion.blogspot.de

  ResponderEliminar
 81. Bardzo ciekawy post. Świetnie wpasowałaś się w klimat Indii.
  Pozdrawiam cieplutko :):):)

  ResponderEliminar
 82. Hola guapa hemos sacado un post este domingo nominando a varios blogs a los liebster awards, uno de ellos es el tuyo...este es el enlace, Un beso

  http://melange-boutique.blogspot.com.es/2014/04/sundaynomination-1-liebster-award.html#more

  ResponderEliminar
 83. Thanks for dropping by my blog, I am following you on GFC , hope you follow back.

  tous-les-saints.blogspot.com

  ResponderEliminar
 84. Super look, fenomenalnie wyglądasz inspiracja podróżami dla mnie zawsze na plus - kultura indyjska jest naprawde niesamowita i pasuje do Twojego typu urody.
  xoxo
  http://pandamone.blogspot.com/2014/04/not-so-little-black-dress.html

  ResponderEliminar
 85. hola preciosa!!!! primero de todo el post es precioso!!!! :))) segundo muchas gracias por tu comentario en mi blog y por visitarme, por supuesto que ya te sigo desde hoy mismo!!!
  sígueme tu en http://cosasdeyas.blogspot.se/
  muchos besitos linda!!!!

  ResponderEliminar
 86. unas fotos preciosas, estás muy guapa y me ha encantado tus pantalones, qué estampado tan bonito! besos!

  ResponderEliminar
 87. Que fotos tan bonitas y que post tan cuidado.Me ha encantado cconocerte y ver la sensibilidad de las cosas que escribes. Besazos y seguimos en contacto. Me entraría colaborar con tu blog eb algo... Voy a pensar. Besos!!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. hola guapa! muchas gracias por tu palabras :) claro estoy abierta para colaboraciones :))) un besito muy grande y estamos en contacto! :*

   Eliminar
 88. Me encanta tu look ;) Es maravilloso!

  I follow you beautiful blog. I hope you will follow me back and I will wait for you in my blog www.gabusiek.blogspot.com

  ResponderEliminar
 89. Świetny post! A zdjęcia są po prostu kochana przepiękne! :)

  Nowy post! http://hiddenndreamms.blogspot.com

  ResponderEliminar
 90. Wyglądasz przepięknie w tej indyjskiej stylizacji, a to co piszesz jest niezwykle ciekawe. Zastanawia mnie tylko, jak się pije bez dotykania ustami naczynia...

  ResponderEliminar
 91. Hola guapa!
  Genial blog!
  Yo ya te seguía así que te espero de vuelta en:

  frontlow.blogspot.com.es
  Muchos besos!

  ResponderEliminar
 92. Such gorgeous and vibrant colors! Beautiful pictures!!

  Maggie
  www.PolishedClosets.com

  ResponderEliminar
 93. Your post is amazing! This outfit you are wearing is stunning, I love the colors of it.

  http://www.comercialmoyano.com

  ResponderEliminar
 94. Boże, ale cudnie wyglądasz! Jak prawdziwka kobieta z Indii♥ Nie mogę się napatrzeć! :))

  Zapraszam do mnie... ;*
  http://kappa-girl.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 95. wow wygladasz jak marzenie :) i tyle ciekawcyh informacji :)

  ResponderEliminar
 96. Pięknie wyglądasz! Napatrzeć się nie mogę! :)
  Pozdrawiam, WingsOfEnvy

  ResponderEliminar
 97. Thank you for visiting my blog and leaving me a comment. I can see you put a lot of work into your blog and your photos and very beautiful. Love your indian inspired outfits and gorgeous body art. Of course I will follow you, please do the same. xoxo
  http:thecookingwardrobe.blogspot.com.au

  ResponderEliminar
 98. Seems like we have something common, we both share this love for India. Wonderful post, dear! I follow you via GFC and Google+

  ResponderEliminar
 99. This is a great visual post. I love the outfit and you look hot in red!

  http://ahleessa4realz.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 100. Fabulous post!!!!!
  Amazing photos!!!!!!
  http://fashiondiarylooks4.blogspot.com

  ResponderEliminar
 101. Muszę, przyznać, że pasujesz do tego klimatu :)
  I dzięki Tobie troszkę się dowiedziałam... Tak jak mama mówiła : nie bierz cukierków od obcych :P
  vogueswing.blogspot.com

  ResponderEliminar
 102. Thank you for the nice comment! You have some beautiful pictures! Following on Bloglovin'

  ResponderEliminar
 103. Adorei as fotos
  http://asperolaspreciosas.blogspot.pt/

  ResponderEliminar
 104. beautiful post!
  http://thedaydreamings.blogspot.de/

  ResponderEliminar
 105. me encanta este estilo! muy guapa.  www.letiziabarcelona.com

  ResponderEliminar
 106. Wonderful outfit ! I want your fabulous pants. Very pretty :)

  ResponderEliminar
 107. Las fotos son preciosas!! Y el post muy interesante, algunas cosas las sabía y otras no.
  Me encantaría visitar India!
  besos

  ResponderEliminar
 108. Love the pictures! X

  www.carlaginola.com

  ResponderEliminar
 109. Qué preciosa estás y qué post más completo nos has enseñado! Me ha encantado, muchas gracias por compartirlo :)
  Besos

  ResponderEliminar
 110. Ty to jesteś cudowna! Prawdziwa kobieta Indii :)
  Pytałaś o obserwację, ja już obserwuję tutaj i na bloglovin, twoja kolej :)

  ResponderEliminar
 111. Ja już obserwuję

  Super blog ale się rozpisałaś xD

  ResponderEliminar
 112. Wow!!! You jazzed me up with your pictures and food.Brilliant post babes.
  http://rock4less.blogspot.co.uk/

  ResponderEliminar
 113. My dear, I forgot to mention earlier that I nominated you for the "Very Inspiring Blogger Award:" \:) xoxo
  http://www.fashionphases.com/p/very-inspring-blogger-award-i-am.html

  ResponderEliminar
 114. oj, ja tez kocham indie :) planuje wlasnie wizyte w kalkucie no i robie sobie tatuaz - slonia i slonce :)

  ResponderEliminar
 115. Trop beau j'adore!!

  http://www.aubonheurdesdames.net

  ResponderEliminar
 116. Przepiekne zdjecia :) <3

  ResponderEliminar
 117. Ależ Ty masz piękne oczy! :) Dziękuję za odwiedziny - z chęcią będę Cię obserwować :).

  ResponderEliminar
 118. Wow! Brilliant blog, great posts and beautiful proprietress! What to want more ...
  I follow you (bloglovin + GFC) and welcome to visit my blog about fashion. If you like it please follow me back :-*

  P.S.
  I show 125 DIY Easter Ideas - maybe you will find there something for yourself? :-)  Regards,
  Katherine Unique


  ResponderEliminar
 119. hello, and I follow, I follow me?

  great post

  http://losviajesysibaritismosdeauroraboreal.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 120. super! piękne zdjęcia. Ja też uwielbiam Indie.

  pytałaś o wspólną obserwację, ja już
  Serdecznie zapraszam - MÓJ BLOG

  ResponderEliminar
 121. Hi! i'm here to invite you to join a giveaway i'm hosting in my blog. You can win three Oasap t-shirts!
  join herE:
  http://www.polarbearsblog.com.ar/?p=1081

  ResponderEliminar
 122. such a lovely pictures and post
  kss
  new post: http://tupersonalshopperviajero.blogspot.com.es/2014/04/la-vie-en-rose.html

  ResponderEliminar
 123. lovely post. i followed you, please follow back.
  please view my new post and vote for me. i am counting on you. thank you
  http://melodyjacob1.blogspot.com/2014/04/thank-you.html

  ResponderEliminar
 124. Heyyy youuuu!! i just found your blog!!! I have to say that i'm jealous of your eyes!! they are amazing!! I'm your new follower :)
  hope you follow me back
  many kisses
  liza
  http://lizavel.blogspot.gr/

  ResponderEliminar
 125. O świętych krowach już słyszałam :D Indie kojarzą mi się z Bollywood głównie oraz z pięknymi strojami kobiet ;)

  ResponderEliminar
 126. You're so beautiful in these pics!

  http://julesonthemoon.blogspot.it/

  ResponderEliminar
 127. WAOUU!! You're so pretty!!! I love your t shirt, and your full outfit! Bella!! oxoxo

  ResponderEliminar
 128. Cudowny post. Jestem Ci bardzo wdzięczna, że zareklamowałaś ten post w komentarzu. Posiadasz ogromną wiedzę na ten temat i ładnie wszystko opisujesz, przyjemnie się czytało. W dodatku zdjęcia są cudowne. ;)

  ResponderEliminar
 129. Really interesting and amazing post!!! I love the colors and the entire atmosphere!!! www.thecornflowercorner.com

  ResponderEliminar
 130. ciekawa notka :)
  Jestem pod ogromnym wrażeniem, że piszesz bloga w 3 językach!

  ResponderEliminar
 131. Hey, thanks for commenting on my blogs, means a lot. And very nice pants I love the patterns. Currently following you on blogger so follow me too, and on bloglovin which is on the side of my blog :)

  lilyconstancee.blogspot.com

  ResponderEliminar
 132. Hi dear,

  thank you for your lovely comment on my blog, I really appreciate your words of encouragement :) Yes, let's follow each other :) I am following you on Bloglovin, Facebook and Instagram - hope you'll do the same :)

  Kisses,
  Kristina
  www.beneaththecoat.com

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)