domingo, 4 de mayo de 2014

the power of color


PL Paleta barw i kolorów, jesteśmy nimi otoczeni 24godziny na dobę, 365 dni w roku . . . Nie każdy zna ich znaczenie czy jak wpływają one na nasze życie, na wybory których dokonujemy czy na samopoczucie wywołane własnie kolorystyką, która nas otacza. Nawet uwielbienie jakiegoś koloru mówi dużo o danej osobie. Jaki jest Twój ulubiony ?

ENG Color palette, we are surrounded by them 24 hours a day, 365 days a year. . . Not everyone knows their role and how they affect our lives, the choices we make or the well-being induced has just colors that surrounds us. Even the worship of some color says a lot about the person. What is your favorite?

ES Paleta de colores, estamos rodeados de ellos las 24 horas al día, los 365 días del año. . . No todos el conocen su papel y cómo afectan a nuestra vida, las decisiones que uno toma o el bienestar inducido por sólo los colores que nos rodean. Incluso cuando una persona adora un color ya eso dice mucho de ella. ¿Cuál es tu favorito?


PL
 Kolor biały
zajmuje szczególne miejsce w palecie barw. Bliski absolutu i światła, kojarzy się z reguły z czystością i niewinnością, ale nie jest to jedyna jego wymowa. Kiedy pomyślisz o bieli i zamkniesz oczy, co widzisz?
Czy nie nasuwa się pod powieki śnieżna przestrzeń zimowego krajobrazu? Zima to chłód i dystans, ale także ogromna jasna płaszczyzna, którą możesz zapełnić tym, czym chcesz. Jest jak czysta tablica, która zachęca do działania, do zapisania nowych historii.
Biały kolor najchętniej noszą osoby, które nie lubią być ograniczane i starają się być za wszelką cenę niezależne. W pozytywnym wydaniu wskazuje dążenie do podkreślenia własnej indywidualności, dojrzałości, samodzielności. Bywa jednak, że do założenia takiego ubrania skłania przejściowe nawet poczucie nałożenia ograniczeń i biała barwa jest manifestacją potrzeby zerwania krepujących więzów.

ES 
color: blanco 
Ocupa un lugar especial en la paleta de colores. Medio absoluta y la luz, por lo general asociada con la pureza y la inocencia, pero no es el único de su pronunciación. Cuando se piensa en el blanco y cierras los ojos, ¿qué ves? 
No es un peisaje Nevado, espacio invierno? El invierno es frío y la distancia, sino también un gran plano de luz, un folio blanco que se puede llenar con lo que quieres. Es como una pizarra limpia, lo que anima a la acción para escribir la nueva historia. 
Color blanco pone la gente que no les gusta estar restringido y tratando de ser independiente a toda costa. La liberación positivo indica la intención de destacar su individualidad, la madurez, confianza en sí mismo. A veces, sin embargo, que el establecimiento de ese tipo de ropa, incluso induce transitoria sentido de imponer restricciones y el color blanco es una manifestación de la necesidad de romper los lazos de plisado.


ENG
Color: white 
occupies a special place in the color palette. Middle absolute and light, usually associated with purity and innocence, but it is not the only one of its pronunciation. When you think about the white and close your eyes, what do you see? 
Do not be drawn under the eyelids Snowy winter landscape space? Winter is cold and distance, but also a huge light plane, which you can fill what you want. It's like a clean blackboard, which encourages action to save the new history. 
White color wear most people who do not like to be restricted and trying to be independent at all costs. The positive release indicates the desire to emphasize their individuality, maturity, self-reliance. Sometimes, however, that the establishment of such clothes even induces transient sense to impose restrictions and the white color is a manifestation of the need to break the bonds of creping.PL
Kolor żółty
Słońce, Życiodajne ciepło otulające ziemię, rozwijające kielichy kwiatów, rozgrzewające powietrze, przyspieszające dojrzewanie owoców i zbóż, rozświetlające mrok nocy. Blask, radość, optymizm emanują z żółtej barwy. A także potrzeba podzielenia się tą radością z innymi, potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, potrzeba wymiany informacji i nabytej wiedzy.
żółty kolor wybierają osoby, którym komunikacja z innymi jest zakłócona, którzy nie potrafią otwarcie mówić o swoich problemach lub mówią dużo i o wszystkim, tylko nie o sobie. Bywa i tak, że chociaż wyraźnie sygnalizują, co ich boli, czują się nie rozumiani przez innych.

ENG
color : yellow
Sun, life-giving warmth enveloping the earth, developing calyx of flowers, warming the air, accelerating the ripening of the fruit and cereals, illuminating the darkness of the night. Radiance, joy, optimism emanating from the yellow color. And also a need to share this joy with others, the need for human contact, the need for exchange of information and knowledge acquired. 
yellow color preferred by those who communicate with others is affected, who can not speak openly about their problems or talk a lot about everything, but not about himself. It also happens that, although clearly indicate what their hurts, do not feel understood by others.


ES
color : amarillo
Sol, calor vivificante que envuelve a la tierra, el desarrollo del cáliz de las flores, calentando el aire, lo que acelera la maduración de la fruta y los cereales, que ilumina la oscuridad de la noche. Resplandor, la alegría, el optimismo que emana del color amarillo. Y también la necesidad de compartir esta alegría con los demás, la necesidad de contacto humano, la necesidad de intercambio de información y conocimientos adquiridos. 
color amarillo es elegido por aquellos que se comunican con los demás es afectada, que no puede hablar abiertamente de sus problemas o hablar mucho sobre todo, pero no de sí mismo. También ocurre que, a pesar de lo que indican claramente sus heridas, no se siente comprendido por los demás.
                                                

                                                 PL
Kolor niebieski 
to nieograniczona niczym ogromna przestrzeń błękitnego nieba, to niezmierzona toń oceanu, to blask rozjaśnionego słońcem powietrza. Czy powietrze może mieć kolor? oczywiście, jeśli masz odrobinę fantazji, wyobraźni, ciut poetyckiego talentu. Niebieski to kolor osób inteligentnych i twórczych, parających się kreowaniem własnej przestrzeni i własnego życia. To także ludzie, którzy chcieliby po sobie coś zostawić, którzy chcą zapisać się w pamięci innych, jako społeczni działacze, uzdrawiacze, artyści, pisarze…

ES
El color azul 
es el espacio ilimitado como un enorme cielo azul, las profundidades inconmensurables del océano, el resplandor del sol iluminaron el aire. ¿Es el aire puede tener un color? Por supuesto, si tienes un poco de fantasía, imaginación, un poco de talento poético. 
El azul es el color de las personas inteligentes y creativas, que están acostumbrados a la creación de su propio espacio y su propia vida. También las personas que quieran dejar atrás algo que desean inscribirse en la memoria de otros, como los activistas sociales, curanderos, artistas, escritores ...

ENG
 blue color
is unlimited space like an enormous blue sky, the immeasurable depths of the ocean, the glow of the sun brightened the air. Is the air can has a color? Of course, if you have a little bit of fantasy, imagination, a bit of poetic talent. 
Blue is the color of intelligent and creative people, who are accustomed to creating their own space and their own lives. It's also people who would like to leave behind something, who want to enroll in the memory of others, as social activists, healers, artists, writers ...


PL
Kolor granatowy 
to kolor munduru, zasad, porządku, a także kolor atramentu, kojarzący się z biurem, pracą zarządzaniem. Jest to kolor struktur i urzędów, dyscypliny, związany z nabywaniem wiedzy, nauką.
Kolor ten także jest odpowiedni dla tych, którzy chcą przewodzić innym, którzy odnajdują się dobrze w roli szefa, dyrektora, dowódcy. Nawet jeśli nie zawsze głośno o tym mówią, osoby, które lubią nosić takie barwy lubią ład, porządek, dyscyplinę, posłuch i najlepiej się czują, kiedy maja wszystko pod kontrolą.

ENG
Navy blue
 is the color of his uniform, rules, order, and also the color of ink associated with the office, work management. It is the color of the structures and institutions, disciplines, related to the acquisition of knowledge, science. 
This color is also suitable for those who wish to lead others who find themselves well in the role of chief, director, commander. Even if you do not always talk about it loudly, people who like to wear such colors like order, order, discipline, obedience and feel best when May everything under control.


ES
El azul marino es el color de su uniforme, las reglas, el orden, y también el color de la tinta asociado con la oficina, la gestión del trabajo. Es el color de las estructuras e instituciones, disciplinas, relacionadas con la adquisición de conocimientos, la ciencia. Este color también es adecuado para aquellos que deseen llevar a otros que se encuentran bien en el papel de jefe, director, jefe. Aunque no siempre se habla de ello en voz alta, la gente que les gusta usar esos colores como el orden, el orden, la disciplina, la obediencia y se sienten mejor cuando tienen todo bajo control.


PL
Kolor fioletowy 
to magia zewnętrznej otoczki płomienia, to ślad dymu z kadzidła, to czasami tajemniczy poblask zachodzącego słońca… To wszystko, co niezwykłe, niecodzienne, tajemnicze… 
Kolor ten ubierają osoby zajmujące się własnym rozwojem, interesujące się psychologią i tajemnicza strona istnienia

ES
color violeta
la magia de la envoltura exterior de la llama, el rastro del humo del incienso, a veces misterioso resplandor de la puesta de sol ... Todo es extraordinario, inusual, misterioso ... 
Este color es para las personas involucradas en su propio desarrollo, el interés en la psicología y el lado misterioso de la existencia

ENG
violet color
the magic of the outer envelope of the flame, the trail of smoke from the incense, sometimes mysterious glow of the setting sun ... It's all extraordinary, unusual, mysterious ... 
This color dress people who involved in their own development, interest in psychology and mysterious side of existencePL
Kolor szary 
to mgła, tajemnica, cień i nieprzenikniona zasłona zapadającego zmierzchu. Dlatego jest to kolor podkreślający potrzebę dochowania sekretu, ukrycia się przed światem ze swoimi sprawami, modlitwą do zbliżającego się mroku o łaskawe przykrycie zasłoną ciemności.
To kolor wszystkich nieśmiałych, którzy nie chcą zwracać na siebie uwagi.

ENG
Color: gray 

This mist, mystery, shadow and impenetrable veil of dusk. Therefore, it is the color of highlighting the need to keep a secret, hiding from the world of their own affairs, a prayer to the approaching darkness kindly covering veil of darkness.
It is the color of all the timid who do not want to attract attention.

ES
color: gris 
La niebla, misterio, sombra y un velo impenetrable de oscuridad. Por lo tanto, es el color de destacar la necesidad de mantener un secreto, escondido del mundo de sus propios asuntos, una oración a la oscuridad acercándose amablemente que cubre el velo de la oscuridad. 

Es el color de todos los tímidos que no quieren llamar la atención
PL
Kolor zielony 
to cudowne przestrzenie łąk i lasów, ożywcze, wyciszające, przyjazne. Daje nam relaks, kojarząc się z odpoczynkiem na łonie natury. Przyroda jest tą cząstką świata, która pozostaje całkowicie w harmonii z kosmosem, dlatego tez ubieranie zielonego koloru daje nam namiastkę tej harmonii, tego wyciszenia i odprężenia, którego w naszym zabieganym życiu szczególnie nam wszystkim brakuje. 
Najchętniej noszą zieleń osoby, które czują ogromną potrzebę uporządkowania swoich emocji, którym brakuje wewnętrznej harmonii.

ES
color verde
Este maravilloso espacio de prados y bosques, refrescante, calmante y agradable. Le da a relajarnos, asociándose con el resto de la naturaleza. La naturaleza es el mundo de las partículas, que se mantiene en completa armonía con el cosmos, es por eso que vestir de color verde nos da sustituimos la armonía del silencio y la relajación, que en nuestras vidas ocupadas, especialmente a todos nosotros que falta. 
Prefien poner colores verdes las personas que sienten una gran necesidad de organizar sus emociones, que carecen de armonía interna.

ENG
green color
This wonderful space meadows and forests, refreshing, calming, friendly. It gives us relax, associating himself with the rest of nature. Nature is the particle world, which remains entirely in harmony with the cosmos, that is why dressing green color gives us substitute the harmony of silence and relaxation, which in our busy lives especially to all of us is missing. 
Prefer to wear green color people who feel a great need to organize their emotions, which lack internal harmony.PL
Jasne odcienie typu beż czy piaskowy 
są mieszanką brązu z bielą. Wskazują osoby, które mimo wewnętrznych niepokojów i braku poczucia pewności siebie próbują coś ciekawego zrobić ze swoim życiem, szukając przestrzeni do działania. Chcą udowodnić sobie i innym, że wiele potrafią, jeśli tylko im się to umożliwi. Barwy te zawierają w sobie element wolności, przestrzeni i swobody, dlatego działają odprężająco i relaksująco. Są przy tym uznawane za kolory uniwersalne, eleganckie i odpowiednie na każdą okazję.

ENG
Bright shades of beige or sand type
 are a mix of brown and white. They indicate a person, which, despite internal unrest and lack of self-confidence are trying to do something interesting with your life, looking for space to operate. They want to prove to myself and others that many can, if only they will allow. These colors contain an element of freedom, space and freedom, so act relaxing and relaxing. And they are considered as universal colors, elegant and suitable for any occasion.

ES
Tonos brillantes de tipo de color beige o arena 
son una mezcla de marrón y blanco. Indican una persona, que, a pesar de la inestabilidad interna y la falta de confianza en sí mismo están tratando de hacer algo interesante con su vida, en busca de espacio para operar. Quieren demostrar a mí mismo ya otros que muchos pueden, si sólo se lo permita. Estos colores contienen un elemento de la libertad, el espacio y la libertad, por lo que actúan relajante y relajante. Y ellos son considerados como colores universales, elegantes y apropiados para cualquier ocasión.
PL
Kolor brązowy 
przywołuje na myśl surową płaszczyznę świeżo zaoranej ziemi, ściółkę w iglastym lesie, pole wyłaniające się wiosną spod resztek śniegu. To przede wszystkim symbol ziemi, to gleba, oparcie, podstawa, to po czym stąpamy. Daje stabilizację, spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Ludzie noszący brąz, to ludzi z brakiem pewności siebie, spokoju i stabilizacji. Mogą wykazywać się także pewną sztywnością poglądów. Przyszłość jest dla nich niewiadomą i niepewną, budzi lęk. Chcieliby znaleźć pod stopami silne oparcie, które pozwoliłoby im spokojnie iść przez życie.

ES
color marrón 
evoca el plano de masa recién arado cruda, de coníferas en primavera caja de arena bosque salen de los restos de nieve. Es ante todo un símbolo de la tierra, el suelo, base, base, después de lo cual pisamos. Le da a la estabilización, la paz y la seguridad. 
Las personas que llevan marrón, las personas con una falta de confianza, la paz y la estabilidad. También tienen una cierta rigidez de opiniones. El futuro para ellos es desconocido e incierto, eleva la ansiedad. A ellos les gustaría encontrar bajo los pies del fuerte apoyo que les permita pasar fácilmente a través de la vida.

ENG
brown color
evokes the raw freshly plowed ground plane, in coniferous forest litter box spring emerging from the remnants of snow. It is above all a symbol of the earth, the soil, base, base, after which we tread. It gives stabilization, peace and security. 
People wearing brown, the people with a lack of confidence, peace and stability. They also have a certain rigidity of views. The future for them is unknown and uncertain, raises anxiety. They would like to find under the feet of the strong support that would allow them to easily go through life.


PL
Kolor różowy 
kojarzyć się będzie z delikatnością dziecięcego świata. Począwszy od niemowlęcego kocyka, poprzez różowe misie i sukieneczki, a skończywszy na pastelowych szminkach modnych w latach sześćdziesiątych, niezmiennie przynosi w sobie coś ciepłego, miłego i dziewczęcego.
Kolor ten preferują osoby, których dzieciństwo było zbyt krótkie i zbyt smutne. Ponieważ nie zaznały ciepła i czułości jako dzieci, podświadomie domagają się ich teraz od najbliższego otoczenia

ENG
pink color
will be associated with the delicacy of the children of the world. Starting from infancy blanket by pink teddy bears and dresses, and ending with the pastel lipsticks fashionable in the sixties, invariably brings something warm, nice and girly. 
This color prefer people whose childhood was too short and too sad. Because did not experience warmth and tenderness as children, subconsciously demanding them now on the surrounding environment

ES
color de Rosa 
se asociará con la delicadeza de los niños del mundo. A partir de manta infancia por los osos y los vestidos de color rosa de peluche, y terminando con las barras de labios en colores pastel de moda en los años sesenta, siempre trae algo cálido, agradable y femenino. 

Este color prefieren personas cuya infancia fue demasiado corta y demasiado triste. Debido a que no experimentaron el calor y la ternura de niños, inconscientemente exigiendo ahora en el medio ambiente circundante
PL
Kolor czerwony
 budzi chyba najwięcej emocji. Kiedy spróbujemy przywołać swobodne wyobrażenia, może skojarzyć się z krwią, a zatem z życiem, energią, żywiołowością, agresją, działaniem. Jest to barwa, która działa pobudzająco na przysłowiowego byka i w podobny sposób porusza inne żywe stworzenia, zachęcając je do akcji.
Reasumując, wymowa czerwieni to: rozsadza mnie energia, chcę działać, chcę kochać, zauważ mnie i podziel moją pasję, doceń moje możliwości i pozwól mi się zrealizować, przecież jestem najlepszy.


ES
El color rojo 
  plantea quizás el mayor entusiasmo. Cuando tratamos de llevar la libertad de imaginar, se puede asociar con la sangre, y por lo tanto con la vida, la energía, la espontaneidad, la agresión, la acción. Es un color que estimula el toro proverbial de una manera similar y se mueve hacia las demás criaturas vivientes, animándolos a compartir. 

En resumen, los rojos de pronunciación son: me sopla energía, quiero actuar, yo te amo, me observa y compartir mi pasión, acariciar mis opciones y dejar que me doy cuenta, sin embargo, yo soy el mejor.

ENG
red color
raises perhaps the most excitement. When we try to bring freedom to imagine, can associate with the blood, and thus with life, energy, spontaneity, aggression, action. It is a color that stimulates the proverbial bull in a similar way and moves other living creatures, encouraging them to share. 

In summary, pronunciation reds are: blows me energy, I want to act, I love you, note me and share my passion, cherish my options and let me realize, yet I'm the best.

photos and biju by

WKRÓTCE . . COMMING SOON . . APROXIMADAMENTE . .

muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.


&
help me make my dream come truefot. Nacho Vera

71 comentarios:

 1. Un gran relato de colores..., aunque yo tengo unos cuátos faboritos a simple vista, me siento bien llevando varios a la vez y a veces, sin sospecharlo, el que mas llevo encima no es necesariamente el favorito....

  Muy interesante. Estas muy guapa en las fotos....un beso

  http://melange-boutique.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 2. Great pictures doll you look beautiful and fabulous. Enjoy your Sunday.
  http://tifi11.blogspot.com

  ResponderEliminar
 3. Cudowne zdjecia <3
  Zawsze masz taki perfekcyjny makijaz *.*

  zapraszam: gertrama.blogspot.com

  ResponderEliminar
 4. Hah,mój ulubiony to czarny i niebieski :p więc co oznacza czarny? :)

  ResponderEliminar
 5. Nice post <3
  http://azamiidrissi.blogspot.com/2014/05/blog-post.html

  ResponderEliminar
 6. świetny post, dowiedziałam się czegoś o swoim ulubionym kolorku :) Śliczne zdjęcia, jak zawsze wyglądasz rewelacyjnie :)
  Pozdrawiam cieplutko :)

  ResponderEliminar
 7. Piękna chusta i świetne kolczyki! Idealnie do Ciebie pasują!

  Pozdrawiam :-)

  ResponderEliminar
 8. nie wierzę w znaczenie kolorów - lubię i noszę wszystkie nawet żółty a jestem bardzo kontaktowa osoba :) ale fajny post a Ty wyglądasz ślicznie :)

  http://lamodalena.blogspot.com

  ResponderEliminar
 9. Dobrze wiedzieć jaki kolor co oznacza a ja nie mam w szafie nic żółtego ani pomarańczowego i bym chyba nic takiego nie założyła :)

  buziaki
  xo xo xo xo

  ResponderEliminar
 10. lubię beże i kolory piaskowe,ale bardziej intensywne kolory również, nie mam swojego ulubionego, wybieram kolor ubrań i dodatków w zależności od nastroju bądź też okolicznosći
  piękne zdjęcia !

  ResponderEliminar
 11. Time ago you told me that you could not follow me on gfc because it was unavailable, can you try now please?
  I follow you from a lot of time!
  Ps you are always beautiful!,

  ResponderEliminar
 12. kochana pięknie wychodzisz na zdjęciach :) Każde ma swój urok :)
  Kiedyś moim ulubionym kolorem był czerwony a teraz nie mam swojego ulubionego :)

  ResponderEliminar
 13. I like your description of winter. I never thought of it that way, but now I will and it won't be so painful! I don't wear white because I spill stuff on it.

  BTW, your ring is very pretty.

  ResponderEliminar
 14. THIS OUTFIT IS REALLY CUTE, AND IT SEEMS LIKE YOU DEDICATED A LOT OF TIME TO THIS POST, LOVELY (:
  By the way, your bag is to die for!

  Would you mind checking out my Blog? Maybe we ca follow eachother on GFC and Bloglovin ?
  Alina à la Mode Blog

  ResponderEliminar
 15. Hello from Spain: beautiful picss. I like your dress. The red is my favorite color. Keep in touch

  ResponderEliminar
 16. I really adore this colour!
  MK bag is awesome :)

  http://lapetitetasse.blogspot.it/

  ResponderEliminar
 17. Pięknie! Turkus i róż to Twoje kolory, torba od MK boska!
  xoxo
  http://pandamone.blogspot.com/2014/05/riding-red-skirt.html

  ResponderEliminar
 18. Jak zawsze genialny,post :) wkładasz w to tyle serca :) Ja bardzo lubię błękit otaczam się tym kolorem np : moja sypialnia jest w tym kolorze, a także spora cześć garderoby :)
  Pozdrawiam ciepło

  ResponderEliminar
 19. Ja lubię wszystkie żywe kolory: żółty, niebieski, czerwony, ale niebieski będzie na pierwszym miejscu.
  Cudowna torebka!

  ResponderEliminar
 20. omg....amazing .....lovely jewellery, bag, shoes and outfit and most importantly you look gorgeous dear......xoxoxo....^_^

  ResponderEliminar
 21. Lovely photos!

  xx,
  www.mellowyellowblog.com

  ResponderEliminar
 22. Nice pics :)))

  Federica
  http://www.thecutielicious.com
  The Cutielicious

  ResponderEliminar
 23. So pretty, this dress is beautiful :)

  ResponderEliminar
 24. Ach, piękna sukienka! I ten kolor!
  Hmm czy można prosić o posta o włosach? :)
  Pozdrawiam, WingsOfEnvy

  ResponderEliminar
 25. First of all I really love reading every single info on this post. Red color, I can relate <3 Hahaha. Secondly, I love the color combos in your outfit. It may have many colors in it but still looked organized, neat and the best was it complemented each other. You look pretty! :) Love that flower on your hair. :)

  Follow my blog with Bloglovin
  (Let me know your bloglovin link too so I could follow back. Thanks!)
  xoxo,
  SHAIRA
  http://missdream-girl.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 26. forgot to tell you that I already followed you on bloglovin :) Hope you could reeturn the favor Thanks :*

  Follow my blog with Bloglovin
  xoxo,
  SHAIRA
  http://missdream-girl.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 27. Hey loving your blog!!
  following you like you said follow back! :)
  http://www.bloglovin.com/blog/4806527/chanelly
  http://chanelly-chanelly.blogspot.co.uk/

  ResponderEliminar
 28. great post!!
  I love white color and I love too if we can follow each other..

  ^_^

  visit my blog..
  Centrum Style
  or
  mdayomi Bloglovin
  http://lookbook.nu/mdayomi

  ResponderEliminar
 29. Que guapa!!preciosas fotos!!besos

  ResponderEliminar
 30. You look great, love all these colourse and that MK bag is wonderful!
  Thanks to visit my blog, I follow you here and on bloglovin' I hope you follow back :)!

  My latest post: Benecos Mineral Foundation by Bioeco-shop.it

  THE SHOPPING GIRLS

  ResponderEliminar
 31. beautiful colors and look!
  xo

  http://devsnochaos.blogspot.fr/

  ResponderEliminar
 32. Qué interesante, me gusta mucho que me hablen de los colores, y me encanta mezclar y combinar, esperando a ver que resulta. Un besito.

  ResponderEliminar
 33. robiłam kiedyś referat o kolorach na wok, bardzo to ciekawe choć w moim przypadku niektóre nie pasowały ;) heheh

  Pozdrawiam

  ResponderEliminar
 34. Very interesting post! =)
  Thanks for visiting my blog!

  http://whattostyle.blogspot.com/

  xoxo,
  Jess

  ResponderEliminar
 35. W sumie lubię wszystkie kolory......,nie umiem się zobligować...
  bardzo ciekawy post :)
  Pozdrowienia :)
  ____________________________________
  www.stylowo40.blogspot.com

  ResponderEliminar
 36. You look so pretty I love so much your dress!

  ResponderEliminar
 37. Que fotos mas chulas, estas muy guapa en ellas.

  ResponderEliminar
 38. bonitos colores, hay vida, esto me gusta!  www.letiziabarcelona.com

  ResponderEliminar
 39. hi dear
  great look!
  cool post!!!
  Would you like to follow each other? (GFC, Bloglovin, Facebook,) and others
  If so, please let me know, I will follow you back immediately.

  http://takealookatmyclosetbysamantha.blogspot.mx/

  ResponderEliminar
 40. wyglądasz pięknie jak zwykle :) aj kolory... ja dużo maluję więc cały czas z nimi obcuję, i to może wyda Ci się dziwne, ale uwielbiam ponad wszystko kolor czarny, jest moim ukochanym, pasującym do mnie kolorem. Czasem nawet trudno mi wybrac coś co jest w innym kolorze:P

  ResponderEliminar
 41. Wow, what an incredibly informative post and I couldn't agree more! I'm an interior designer and always tell clients that the color palette is the single most important feature when designing space! The powers of color have such a mood-inducing quality, I prefer the active shades of red/pinks/oranges myself to incite high energy. Fabulous post and your ensemble makes me want to book a tropical vacation STAT! Great post!

  xo-Julie
  Peace. Love. LOL!

  Haute Khuuture Blog

  ResponderEliminar
 42. Najbardziej lubię fioletowy kolor, ale nie lubię się w niego ubierać. Najczęściej chodzę w bieli, czerni, czerwienia, szarości i właśnie w piaskowych kolorach. :)
  www.ajnidju.blogspot.com

  ResponderEliminar
 43. Ciekawy post. Przepięknie wyglądasz na zdjęciach. Mam kilka ulubionych kolorów. Nade wszystko kocham niebieski, ale także biały, żółty czy czerwony. Pozdrawiam Cię serdecznie.

  ResponderEliminar
 44. Hola, antes de nada muchas gracias por pasarte por mi blog y comentar, que asi pude conocer yo tu blog, y por lo que vi, me gusta !! Te sigo ;D

  ResponderEliminar
 45. do mnie najbardziej pasuje granatowy/niebieski i biały ^^

  ResponderEliminar
 46. Holaa!! Gracias por pasar por mi blog, ya te sigo! Y ya sigo leyendo tu blog que por cierto se ve muuy interesante!!
  Saludos!
  http://cruelkawaii.blogspot.com
  Caramelos de Colores

  ResponderEliminar
 47. hola guapisima que look mas monisimo tienes es super bonito
  me gusta mucho tu blog
  me aria mucha ilusion te pasaras por el mio y si te gusta podriamos seguirnos besosss
  http://instagram.com/dolcevirginia
  https://www.facebook.com/dolcebyvirginiasayago?fref=ts
  http://dolcevirginia.blogspot.com.es/

  ResponderEliminar
 48. Beautiful photos!!!!
  You look spectacular!!!!!
  Hugs,
  Shannon

  ResponderEliminar
 49. You look lovely and the photos look amazing x

  Love, Ana ♥
  New post on:
  http://tuttifruttibyam.blogspot.com.au

  ResponderEliminar
 50. las fotos son preciosas! a mí me gustan todos los colores, aunque mis preferidos son el rojo y el turquesa, besitos!
  algoasibysan.blogspot.com.es

  ResponderEliminar
 51. Hi dear*
  I agree to follow each other!
  I follow you on GFC (Anastasia Evtushenko)
  I hope you follow me back

  cranberrychampagne.blogspot.ru

  ResponderEliminar
 52. thnx for ur comment hun!!!
  of course i would like to follow each other!
  i follow u on gfc....waiitng for u!
  kellystunnajr@blogspot.gr

  ResponderEliminar
 53. Thank you for commenting on my blog, sure we can follow each other, i just did on GFC (619) feel free to follow back now :)

  mandyshareslife.blogspot.com

  MandySharesLife FACEBOOK PAGE

  ResponderEliminar
 54. Napisałaś bardzo ciekawy post, co do kolorów najbardziej lubię czerwony oraz czarny, także mogłam trochę się o nich dowiedzieć :) Poza tym - bardzo ładnie wyglądasz w tej sukience:)

  http://crafty-zone.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 55. hello darling! thanks for visiting my blog! Sure, I will follow you, your blog is so amazing. Good luck with it!

  ResponderEliminar
 56. Muy interesante el post! Es un tema que me encanta :)
  besos

  ResponderEliminar
 57. Świetny post i jeśli o mnie chodzi, zgadza się w 100 %.

  ResponderEliminar
 58. Uwielbiam zieleń, fiolet i błękit. Niedawno na jednym blogu zachwycałam się strojami Hindusek, bo noszą takie kolorowe, przepiękne stroje, szkoda, że Polska nie jest taka kolorowa pod tym względem :).

  ResponderEliminar
 59. Bardzo ciekawy post o kolorach, wygladasz w tej sliwkowej sukieneczke przeuroczo !! Chusta tez cudowna!! U mnie na blogu tez jest kolorowo, w barwach teczy , wiec zapraszm Cie do mnie. Pozdrawiam Cie serdecznie:):)

  www.elisabeth-brzeski.blogspot.com

  ResponderEliminar
 60. Hi beauty :) voted for you and follow you via GFC!
  Really nice pictures ;)

  xo Ina from ELLE
  Instagram|Facebook|Bloglovin|Twitter

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)